Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výkon. Účinnosť

6. 11. 2007

Výkon

    Keď chceme porovnávať dva stroje toho istého druhu, napr. dva nakladače zeminy, neuvažujeme len o práci, ktorú vykonajú, ale aj o čase, ktorý na to potrebujú. Výkonnejší je stroj, ktorý istú prácu vykoná za kratší čas. Takéto porovnávania robíme pomocou veličiny výkon, značka P.

    Okamžitý výkon je definovaný ako podiel elementárnej práce za elementárny čas

      

 

Výkon P vypočítame, keď veľkosť vykonanej práce W delíme časom t, za ktorý sa práca vykonala.

 

 

          P=W/t

 

 

 

 

 

Jednotkou výkonu je watt (W). 1 Watt  je výkon, pri ktorom sa rovnomer­ne vykoná práca 1 joule za 1 sekundu.

1 W =1 Js-1 = 1 kgm2s-3.

V praxi sa často výkon vyjadruje v kilowattoch (kW) a čas v hodinách (h). Po zavedení týchto jednotiek je možné prácu vyjadriť v kilowatthodinách (kWh)

Anglický vynálezca a fyzik James Watt (čítaj džejms vot; 1736—1819) umožnil zostrojením parného stroja mohutný rozvoj priemyselnej výroby a dopravy.


    Ak stroj pracuje so stálym výkonom, prácu vykonanú strojom za čas t určíme zo vzťahu

 

 

W = P.t

 

 

 

 Kontrolka: Ktorý zo vzťahov pre výkon sa vzťahuje na prácu, ktorá je vykonávaná rovnomerne v čase (za rovnaké časové intervaly)?  

 Účinnosť

   Výkon, ktorý sa privádza stroju alebo inému spotrebiču, nazýva sa príkon značka PP. Príkon Pp skutočného stroja je vždy väčší ako jeho výkon P. Každý stroj odoberá väčší výkon ako odovzdáva, pretože v ňom vznikajú straty napríklad v dôsledku trenia pohyblivých častí, odporu vzduchu alebo zahriatím . Na charakterizovanie hospodárnosti nejakého stroja alebo zariadenia, používame veličinu, ktorá sa nazýva účinnosť, ktorá je definovaná ako podiel odovzdaného výkonu daného zariadenia k privedenému výkonu
                                                      < 1      . 100% <100
           
 
kde Pp je privedený výkon, ktorý sa zvykne nazývať aj príkon, P je odovzdaný výkon zariadenia.


Účinnosť je bezrozmerná veličina, z definície vyplýva, že jej hodnota je vždy menšia ako jedna, pretože výkon je vždy menší ako príkon v dôsledku strát. Často sa vyjadruje v percentách.

Príkon sa uvádza napr. na žiarovkách alebo na štítkoch elektrických spotrebičov. 

Kontrolka:  pouvažujte, čo predstavuje výkon, príkon a straty u žiarovky.